Kurumsal Bilgiler

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme
İşbu Aydınlatma Metin'inde, kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") ve ilgili mevzuata uygun olarak, veri sorumlusu olan ve Gazipaşa Mahallesi, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No: 25/1 Seyhan - Adana adresinde yer alan Özel Sevgi Göz Merkezi ("Göz Merkezi") nezdinde işlenmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

İnternet sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla Göz Merkezi tarafından aşağıdaki amaçlarla işlenebilecektir:
 • İletişim portalından, sosyal medya hesaplarından ve/veya Bilgi Talep Formu aracılığıyla talepte bulunulması halinde, Göz Merkezi tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, bilgi alınmasının sağlanması, dilek/önerilerin değerlendirmeye alınması ve şikâyette bulunulabilmesinin sağlanması,
 • Göz Merkezi tarafından sunulan hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,
 • Göz Merkezi’nin ve Göz Merkezi ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temininin sağlanması.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Göz Merkezi’miz tarafından internet sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla teknik iletişim dosyaları olan çerezler vasıtasıyla ve işbu Aydınlatma Metin'inde belirtilmiş olan amaçlar doğrultusunda tamamen veya kısmen otomatik yöntemlerle, veri kayıt sisteminin parçası olarak yazılı ve elektronik ortamda toplanmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi için Çerez Aydınlatma Metni’ni inceleyiniz. Çerezler dışında toplanan kişisel verileriniz internet sitesi üzerinde bulunan formların tarafınızca doldurulması vasıtasıyla otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz aşağıda yer alan hukuki sebepler uyarınca işlenmektedir:

 • KVKK m. 5/2 (c) hükmü uyarınca sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması nedeniyle işlemenin gerekli olması,
 • KVKK m. 5/2 (f) hükmü uyarınca temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Göz Merkezi’nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Yerler ve Aktarım Amacı

Elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde aktarılabilecektir.

Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları ve Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, Göz Merkezi'mize başvurarak, kişisel verilerinizin;
 1. İşlenip işlenmediğini öğrenme
 2. İşlenmişse bilgi talep etme
 3. İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 4. Yurt içinde transfer edildiği tarafları öğrenme
 5. Yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme
 6. Kanun'un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme
 7. Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme
 8. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 9. Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme
hakkına sahipsiniz.
Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca Başvuru Formu'nu doldurarak Göz Merkezi'mizin Gazipaşa Mahallesi, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No: 25/1 Seyhan - Adana adresine posta yoluyla veya Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. adresine eposta göndererek iletebilirsiniz.

Göz Merkezi'miz taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde ücret alınabilir. Göz Merkezi’miz talebi kabul edip işleme koyabilir veya gerekçesini açıklayarak talebi yazılı usulle reddedebilir.

Yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde, cevabın tebliğini takiben otuz ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na ("Kurul") şikâyette bulunma hakkı mevcuttur. Ancak başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.

Kurul, şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen, görev alanına giren konularda gerekli incelemeyi yapar. Şikâyet üzerine Kurul, talebi inceleyerek ilgililere bir cevap verir. Şikâyet tarihinden itibaren altmış gün içinde cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır. Şikâyet üzerine veya resen yapılan inceleme sonucunda, ihlalin varlığının anlaşılması hâlinde Kurul, tespit ettiği hukuka aykırılıkların veri sorumlusu tarafından giderilmesine karar vererek ilgililere tebliğ eder. Bu karar, tebliğden itibaren gecikmeksizin ve en geç otuz gün içinde yerine getirilir. Kurul, telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık olması hâlinde, veri işlenmesinin veya verinin yurt dışına aktarılmasının durdurulmasına karar verebilir.

Verilerinizin Göz Merkezi’miz nezdinde hassasiyetle korunduğunu belirtir, bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.